Dodaj obiekt sportowydodaj klub sportowydodaj wydarzenie sportowe

Logowanie Rejestracja »» Przypomnij hasło
Jesteś tutaj: » Strona główna  / Regulamin serwisu ArenaSportu.pl

Regulamin serwisu ArenaSportu.pl


I. Preambuła

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego ArenaSportu.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu ArenaSportu.pl.


II. Definicje

ArenaSportu.pl - jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji.

Administrator danych osobowych - Jacek Przybyła JPN, ul. Bohaterów Warszawy 6/2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471949686 , która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Jacek Przybyła JPN, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:
e-mail: iod@arenasportu.pl
Dane adresowe:
Inspektor Ochrony Danych Jacek Przybyła JPN, ul. Bohaterów Warszawy 6/2

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym ArenaSportu.pl.

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik ArenaSportu.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia, komentarze, daty wydarzeń i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie. W ramach konta Użytkownik ArenaSportu.pl może dodawać, a następnie zarządzać ośrodkami i klubami.

Profil - należy przez to rozumieć miejsce na stronie ArenaSportu.pl, gdzie znajdują się dane (informacje i zdjęcia) umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu. W Serwisie dostępne są trzy rodzaje profili:
1. Osoba – profil zawierający dane osobiste, zdjęcia, informacje dotyczące Użytkownika.
2. Klub Sportowy – profil zawierający dane teleadresowe, zdjęcia, informacje dotyczące klubu sportowego.
3. Ośrodek Sportowy – profil zawierający dane teleadresowe, zdjęcia, informacje dotyczące ośrodka sportowego.

Obiekt sportowy - część infrastruktury Ośrodka Sportowego.

Ocena – głos w skali od 1 do 5, wystawiony przez Użytkownika na zarejestrowane w Serwisie Osoby, Kluby, Ośrodki. W przypadku profili Klubu, Ośrodka jest to ocena ogólna, dla profilu Osoby jest to ocena poziomu zaawansowania dla poszczególnych dyscyplin dodanych przez Użytkownika.

Komentarz – wystawiona przez Użytkownika opinia pisemna dotycząca zarejestrowanych w Serwisie Osób, Klubów, Ośrodków.

Moje konto – jest to miejsce w Serwisie służące do zarządzania i administracji kontem Użytkownika. W skład Mojego Konta wchodzą: ustawienia konta, skrzynka wiadomości, profil osobisty, kalendarium oraz panel zarządzania klubami i ośrodkami sportowymi utworzonymi w ramach konta Użytkownika.

Skrzynka wiadomości – system przesyłania wiadomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

Wiadomość – informacja przesyłana pomiędzy Użytkownikami przy użyciu Skrzynki Wiadomości. Jednym z rodzajów wiadomości jest Zaproszenie do sparingu.

Arenowicz – zwyczajowe określenie dla użytkownika Serwisu.


III. Rejestracja i uczestnictwo w Serwisie

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://arenasportu.pl/rejestracja/

 2. Użytkownikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Serwis. Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 3. Obowiązkiem użytkownika jest podanie prawdziwych danych osobowych. W razie wykrycia nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.

 4. Obowiązkiem Użytkownika jest aktualizacja danych w formularzu rejestracyjnym.

 5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym ArenSportu.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

 6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację zgodnie z opcjami dostępnymi w zakładce Ustawienia prywatności i widok profilu znajdującej się w Moje Konto.

 7. Użytkownik rejestrując się w serwisie ArenaSportu.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych umieszczonych przez Użytkownika w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz w celu publikacji w mediach: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna.

 8. Użytkownik rejestrując się w serwisie ArenaSportu.pl wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez ArenaSportu.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ArenaSportu.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 9. Rejestracja i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

 10. Użytkownik może w każdej chwili domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się do administratora Serwisu.

 11. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji administratorowi Serwisu.

 12. Dodatkowe odpłatne usługi będą świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika i po uiszczeniu opłaty. Informacje dotyczące taryfy i opłat za dodatkowe usługi dostępne są w załącznikach do regulaminu.

 13. Użytkownik rejestrując się w serwisie ArenaSportu.pl wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z ArenaSportu.pl w celu wykonywania zakupu produktów za pośrednictwem portalu Arenasportu.pl.

 14. ArenaSportu.pl nie gwarantuje jakości oraz ciągłości działania Serwisu.

 15. ArenaSportu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i zmiany czasowej lub całkowitej funkcjonalności Serwisu oraz czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu.

 16. ArenaSportu.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zablokowania Konta Użytkownikowi w każdym czasie bez podawania przyczyn.

 17. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie, przez ArenaSportu.pl plików „Cookies” do czynności pobierania danych, które wymagają wykorzystania tych plików. „Cookies” stanowią informację umieszczana w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera.

 18. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszystkich przesłanych i umieszczonych w ramach własnego Konta danych i informacji (teksty, zdjęcia, filmy).

 19. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu w ramach własnego Konta. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez ArenaSportu.pl, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.

 20. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i informacje zamieszczanie w Serwisie w ramach własnego Konta.

 21. ArenaSportu.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych i informacji zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w tym także za skutki wykorzystania przez osoby trzecie tych danych i informacji.

 22. Użytkownik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji z tytułu wykorzystania, opublikowania jakichkolwiek zapisów, zamieszczonych w Serwisie lub przesłanych przez Użytkownika w celu zamieszczenia ich w Serwisie.

 23. Użytkownik zezwala ArenaSportu.pl na wykorzystywanie zapisów Użytkownika do celów komercyjnych, poprzez dołączanie reklam i dobrowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na wszystkich stronach Serwisu.

 24. Treści zapisów umieszczonych w Serwisie, nie stanowią opinii ArenaSportu.pl, nie są również tożsame z poglądami i działalnością ArenaSportu.pl.

 25. Użytkownik posiada możliwość:
  a) dokonywania zmian i usuwania swoich zapisów (danych, opisów, zdjęć, filmów itd.) za pomocą opcji Konta.

 26. Użytkownikowi niewolno:
  a) obrażać innych osób,
  b) używać wulgaryzmów i zwrotów mogących nadszarpnąć czyjąś godność,
  c) umieszczać materiałów erotycznych,
  d) łamać ogólnie przyjętych zasad etyki,
  e) umieszczać dane kontaktowe i informacje (poza miejscami do tego przeznaczonymi), które w jakikolwiek sposób mogą wskazywać na bezpośredni sposób komunikacji między Użytkownikami,
  f) wielokrotnie zamieszczać tych samych informacji, zdjęć, filmów itp.,
  g) korzystać z programów, w tym botów generujących zapytania do serwerów Serwisu.IV. Dane osobowe i przetwarzanie danych osobowych
 1. ArenaSportu.pl przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

 2. ArenaSportu.pl zobowiązuje się do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych, przesyłanych Sprzedawcy przez Klientów drogą elektroniczną, przez osoby nieuprawnione.

 3. Na zasadach określonych w ustawie określonych w RODO Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, bycia zapomnianym, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.V. Regulamin

 1. Serwis ArenaSportu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu korzystania z Serwisu w dowolnym terminie.

 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego akceptacji. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest opublikowanie jego nowego brzmienia na stronach Serwisu ArenaSportu.pl. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenie oraz powiadomienie o zaistniałych zmianach Regulaminu.